• دستگاه پورت کنترلر
  • دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت

طراحی و پیاده سازی دستگاههای الکترونیکی و اتوماسیون